دوشنبه, 17 دی 1397 23:10

My heart is broken. Historia de un amor

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما، سبکبارانِ ساحل‌ها

منتشرشده در همه مطالب